You are here: Home » Liu Jia Yin

51st Directors’ Fortnight May 15-25, 2019

Liu Jia Yin

Born in Aug.1981.Beijing,China. 2003. Beijing Film Academy. Bachelor’s degree. 2006. Beijing Film Academy. Master’s degree. From 2006 till now, teach in Beijing Film Academy. Major : scriptwriting.