You are here: Home » Liu Jia Yin

52nd edition

Liu Jia Yin

Born in Aug.1981.Beijing,China. 2003. Beijing Film Academy. Bachelor’s degree. 2006. Beijing Film Academy. Master’s degree. From 2006 till now, teach in Beijing Film Academy. Major : scriptwriting.